STEUNDIENSTE

DIENSVERHOUDINGE

Reël die diensverhouding tussen die Gemeenteraad as werkgewer aan die eenkant en die leraars, werknemers en kontrakteurs aan die ander kant.
Dit behels:

  • Indiensneming/Kontraktering
  • Ondersteuning – Prestasiebestuur – d.w.s. toepaslike evaluering en terugvoer (aanprysings/ teregwysings) en gepaste toerusting, begeleiding en berading waar nodig.
  • Diensbeëindiging – Emeritaat/Wangedrag/Gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering/mediese ongeskiktheid/veranderde bedieningsvereistes of
    bedryfsvereistes (herstrukturering of finansiële onvermoë van gemeente).
  • Voorsitter:          
  •  Leon Mostert 042 296 0826 / 082 556 9488
  • Ondervoorsitter:  
  • Leraar:                         Ds Jasper Louw  042 287 0633

EIENDOMME

Die gemeente beskik oor drie verskillende geboue in Jeffreysbaai wat instand gehou moet word:

Die Kompleks, h/v Torchwoodlaan & Olienhoutstraat

Die Kerk, Da Gamaweg

Die Paradysstrandsaal, Johan Muller Boulevard Paradysstrand

Voorsitter: Andre Kock 0799471170

Ondervoorsitter: 

Kompleks verteenwoordiger: Org Dannhauser 076 829 5315

Kerk verteenwoordiger: Buks Lötter 083 212 3189

Paradysstrandsaal verteenwoordiger: Andre Kock 079 947 1170

Verantwoordelik om na die instandhouding, aanpassing en ontwikkeling, asook benutting van die  eiendom van die kerk om te sien.

FINANSIES

Adviseer die Gemeenteraad oor die finansiële beleid tov administrasie, insluitende die jaarlikse begroting en bestuur daarvan.

DANKOFFERBYDRAES OF ANDER BYDRAES   

U kan gebruik maak van een van die volgende opsies: Debietorder; Elektroniese inbetaling; Direkte inbetaling of koevertstelsel.

Meld u voorletters, van en wyknommer of vir watter doel bv Dankfees as verwysing. U is ook welkom om u bydrae, aan die Kleingroepleier te gee wanneer sy/hy u maandeliks besoek, dit by die kantoor in te betaal of ‘n dankoffer-koevert in die kollektehouer te plaas. Koeverte is by die Info-toonbank beskikbaar.

BANKBESONDERHEDE         

ABSA Tjekrekening
Rekeningnaam: NG Gemeente Jeffreysbaai
Rekeningnommer: 51 7014 5625
Taknommer: 334 515

Navrae –  Finansbeampte: Lydia Agenbach 042 007 0375 (k)

Voorsitter: Willie Goussard 042 296 1396 /082 291 3237

Ondervoorsitter: Cindy Puren 072 143 4785

Leraar: Ds Jasper Louw 042 287  0633 / 082 490 6340